คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ตราประจำโรงเรียนคติพจน์

กยิราเจกยิรา เถนํ ” แปลว่า “ ทำอะไร ทำจริง”


คำขวัญ

กีฬาเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญสู่สากล”

คำปณิธาน

ขยัน อดทน ฝึกฝน มีวินัย ทีมชาติไทย ไม่ไกลเกินฝัน”


ธงประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน

มี ๓ สี คือ ฟ้า ขาว และม่วง
สีฟ้า หมายถึง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ความขยันหมั่นเพียร เฉลียวฉลาด และเป็นสีประจำจังหวัดนครสวรรค์
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
สีม่วง หมายถึง แรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของนักกีฬา และเป็นสีของดอกเสลา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง