ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

นายกอบกู้ ตะนาวศรี

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

๕ ม.ค. ๒๕๔๑ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๒
๑๖ พ.ย. ๒๕๔๒ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๔
๑๓ ก.ย. ๒๕๔๔ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๔๖

2.

นายเพิ่มพร บุพพวงษ์

ผู้อำนวยการ

๒๗ เม.ย. ๒๕๔๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๒

3.

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต

ผู้อำนวยการ

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๒ - ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๙

4.

5.


นายปลวัชร รุจิรกาล

นางศุนิสา ดาราเรือง

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

๑ ก.พ. ๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง