วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์


วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
๑. พัฒนานักกีฬาตามหลักการกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๒.พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
๓.พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกกีฬาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๔.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
 ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง