ยุทธศาสตร์การพัฒนา :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยใช้หลักการกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกซ้อมกีฬา และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


ข้อมูลพื้นฐาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม คำปณิธาน คติพจน์ คำขวัญ ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สถานศึกษา ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกE-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง