ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ส.อ.ดร.สายรุ่ง ใจตึก
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายธนารักษ์ ศิริเนาว์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ดร.ไรแมน บุญถม
ครู
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:081-887-1400 admin@nsnss.ac.th


วันชา แผ่นลิ้นฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฉัตรชัย จันทะหาร
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วรพงศ์ แก้วพรม
ผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฐิติมา วิชัยศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชาลี เข็มงาม
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ศุภเดช กองกะมุด
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กาญจนวัฒน์ วงษ์มี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


คงคา ตาดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ส.อ.ดร.สายรุ่ง ใจตึก
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายธนารักษ์ ศิริเนาว์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ดร.ไรแมน บุญถม
ครู
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:081-887-1400 admin@nsnss.ac.th


วันชา แผ่นลิ้นฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฉัตรชัย จันทะหาร
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วรพงศ์ แก้วพรม
ผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฐิติมา วิชัยศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชาลี เข็มงาม
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ศุภเดช กองกะมุด
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กาญจนวัฒน์ วงษ์มี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


คงคา ตาดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ส.อ.ดร.สายรุ่ง ใจตึก
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายธนารักษ์ ศิริเนาว์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ดร.ไรแมน บุญถม
ครู
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


จ.ส.อ. อรัญ บุญลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:081-887-1400 admin@nsnss.ac.th


วันชา แผ่นลิ้นฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฉัตรชัย จันทะหาร
ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วรพงศ์ แก้วพรม
ผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฐิติมา วิชัยศรี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชาลี เข็มงาม
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ศุภเดช กองกะมุด
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กาญจนวัฒน์ วงษ์มี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


คงคา ตาดี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชาย
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


เบญจมาศ ฉิมเพ็ชย์
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง