ฝ่ายวิชาการ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สุจันทรา บำรุง
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฟาลาฮ สะแลแม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วสุกัญญา สุวรรณปรีชา
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ภณิดา ปรางวิรุฬห์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สรรเพชร สุริยะแก่นทราย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สุจันทรา บำรุง
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฟาลาฮ สะแลแม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วสุกัญญา สุวรรณปรีชา
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ภณิดา ปรางวิรุฬห์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สรรเพชร สุริยะแก่นทราย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สุจันทรา บำรุง
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ฟาลาฮ สะแลแม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


วสุกัญญา สุวรรณปรีชา
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ภณิดา ปรางวิรุฬห์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


สรรเพชร สุริยะแก่นทราย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th
E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง