ฝ่ายวิชาการ :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:062-9263644 www.nsnss.ac.th


นางสาวศริญญา จันนารี
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:092-9410784 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:084-6194763 www.nsnss.ac.th


นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:062-9263644 www.nsnss.ac.th


นางสาวศริญญา จันนารี
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:092-9410784 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:084-6194763 www.nsnss.ac.th


นายมนต์ชัย ปัญญุเบกษา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:061-798-1196 www.nsnss.ac.th


นางศรีเมือง ทองแก้ว
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:062-9263644 www.nsnss.ac.th


นางสาวศริญญา จันนารี
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร:092-9410784 www.nsnss.ac.th


ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เผือกจีน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
โทร:084-6194763 www.nsnss.ac.th
E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง