ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นางศุนิสา ดาราเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-657-2450 admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:099-2983675 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:083-5106961 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:087-5721216 www.nsnss.ac.th


นางศุนิสา ดาราเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-657-2450 admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:099-2983675 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:083-5106961 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:087-5721216 www.nsnss.ac.th


นางศุนิสา ดาราเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-657-2450 admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:099-2983675 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:083-5106961 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:087-5721216 www.nsnss.ac.th


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง