ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:- admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


มิณฑญาดา ประไพ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056217662 www.nsnss.ac.th


เสฏฐวุฒิ เดชอุดม
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นภาภรณ์ ทองหาญ
จนท.แผนและงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสาวศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชลธิชา ชูแช่ม
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ไพรินทร์ ยอดหงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


บุญญาวีย์ ม่วงพูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กฤษณพล ซารัมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:- admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


มิณฑญาดา ประไพ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056217662 www.nsnss.ac.th


เสฏฐวุฒิ เดชอุดม
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นภาภรณ์ ทองหาญ
จนท.แผนและงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสาวศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชลธิชา ชูแช่ม
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ไพรินทร์ ยอดหงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


บุญญาวีย์ ม่วงพูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กฤษณพล ซารัมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายบริหาร
โทร:- admin@nsnss.ac.th


นายณธนา กัณตาวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:081-532-6317 admin@nsnss.ac.th


นางสุรีรัตน์ เดชอุดม
ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสิริ์รดา อินทร์สุวรรณ
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางภัทรินทร์ มังกร
ครู
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


มิณฑญาดา ประไพ
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056217662 www.nsnss.ac.th


เสฏฐวุฒิ เดชอุดม
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นภาภรณ์ ทองหาญ
จนท.แผนและงบประมาณ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


นางสาวศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ชลธิชา ชูแช่ม
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


ไพรินทร์ ยอดหงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


บุญญาวีย์ ม่วงพูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


กฤษณพล ซารัมย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ
ฝ่ายบริหาร
โทร:056-217662 www.nsnss.ac.th


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง